Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Plan pracy

Plan Pracy Szkoły Podstawowej

w Goszczanowie

 Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97 poz. 624 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 225 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej.
 • Statut Szkoły Podstawowej w Goszczanowie,
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Goszczanowie,

 Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022
 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok szkolny 2020/2021.
 3. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej w Goszczanowie .
 4. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2019/2020

 

Cele do zrealizowania:

- stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów,

- pomoc uczniom mającym trudności w nauce i problemy w zachowaniu,

- kształtowanie u uczniów odpowiednich postaw sprzyjających prawidłowemu   funkcjonowaniu we współczesnym świecie.

Główne zadania dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze :

 1. Realizacja treści zawartych w podstawie programowej.
 2. Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych cech.
 3. Współpraca nauczycieli w organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 4. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i obowiązujących w szkole regulaminów przez uczniów.
 5. Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień.
 6. Współpraca z rodzicami w zakresie spraw dydaktycznych i wychowawczych.
 7. Wdrażanie zasad zdrowego stylu życia.
 8. Zapewnienie uczniom mleka i owoców w ramach realizacji Programu Rządowego.
 9. Umożliwienie korzystania ze stołówki (herbata, obiad).
 10. Współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym.
 11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych.
 12. Rozwijanie kompetencji matematycznych, przyrodniczych i informatycznych dzieci i młodzieży.
 13. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
 14. Działania w ramach wolontariatu.

Spis treści zawartych w planie

 1. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły.
 2. Kalendarz roku szkolnego.
 • Harmonogram imprez i uroczystości
 1. Harmonogram wycieczek.
 2. Harmonogram konkursów i innych form działalności.
 3. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej.
 • Harmonogram spotkań z rodzicami.

Liczba  uczniów : SP- 174 uczniów, klasy gimnazjalne - 89 uczniów, razem 263 uczniów,

 • Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Opracowanie rocznego planu do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrekcja szkoły

Do 15 września

Opracowanie i modyfikowanie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej

Wszyscy nauczyciele

Do końca sierpnia

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Awans zawodowy nauczycieli

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

Promocja szkoły w środowisku lokalnym,

współpraca z instytucjami

Dyrektor

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego

Dyrektor szkoły

Cały rok szkolny

                   

Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej

Nauczyciel biblioteki

Cały rok szkolny

 

Kształcenie

 

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Realizacja podstawy programowej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja pracy zespołów nauczycielskich- współpraca nauczycieli w organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego

Dyrektor, zespoły nauczycielskie

Cały rok szkolny

Współpraca z psychologiem,  poradnią psychologiczno-pedagogiczną i rodzicami w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów

Wszyscy nauczyciele, dyrektor

Cały rok szkolny

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów przez indywidualizowanie stawianych im zadań oraz przygotowanie do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja konkursów szkolnych i pozaszkolnych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Budowanie systemu motywacji uczniów – pochwały, nagrody, listy gratulacyjne

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Badanie i analiza wyników nauczania

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Według planu nadzoru

Kształtowanie u uczniów umiejętności uczenia się

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli

Dyrektor szkoły

Raz w miesiącu

Obserwacje lekcji

Dyrektor szkoły

Według harmonogramu

Diagnoza dziecka 6 – 7 letniego i czwartoklasisty

Nauczyciele

Wrzesień

Zapoznawanie uczniów  i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły

Nauczyciele
i wychowawcy

Cały rok szkolny

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

Wykorzystanie technologii informacyjnej                      w procesie lekcyjnym ( pracownia komputerowa, tablica interaktywna, prezentacje multimedialne, korzystanie z zasobów Internetu, wykorzystanie e-podręczników, e-booków)

Nauczyciele przedmiotów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i radach pedagogicznych

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Nauczyciele

Cały rok szkolny


Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły:

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Realizowanie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów. Profilaktyka agresji, przemocy                       i uzależnień u uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, a szczególnie z tymi , które sprawiają trudności wychowawcze oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok szkolny

Wychowanie ekologiczne

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Kształtowanie postaw (patriotycznej, regionalnej i prospołecznej). Wychowanie do wartości Działania w ramach wolontariatu

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci                           i młodzieży

Nauczyciel bibliotekarz

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa                              i obowiązujących w szkole regulaminów

Dyrektor

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Wszyscy nauczyciele

Pedagog

Cały rok szkolny


Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpraca z PPP

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Objęcie opieką wszystkie dzieci dojeżdżające

Opiekunowie świetlicy

Cały rok szkolny

Organizacja doraźnej pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok szkolny

Zapewnienie obiadów i herbaty w szkole. Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych - spożywanie  mleka i owoców w ramach Programu Rządowego

Dyrektor                                i wychowawcy klas

Cały rok szkolny

 

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny