Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Procedury bezpieczeństwa

PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOSZCZANOWIE

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
 • Statut Szkoły Podstawowej w Goszczanowie
 1. WPROWADZENIE:

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

WYCHOWANIE

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników, które  blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życie.

 1. Gaś

Profilaktyka w szkole powinna być realizowana w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
i lokalnego środowiska. Program ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących. Program ten ma na celu przede wszystkim stworzenie działań, które będą wspierać rozwój osobowości młodego człowieka, wskazywać pozytywne wzorce, ale też chronić przed zagrożeniami, jak i reagować w sytuacjach w których uczeń podejmuje działania zagrażające jego zdrowiu psychicznemu lub fizycznemu.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem,
i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które kształtuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 1. SZKOŁA JAKO MIEJSCE KSZTAŁCENIA, WYCHOWYWANIA I OPIEKI:

Szkoła przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie poprzez przekazywanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, doskonalenie osobowości i wdrażanie do zachowań zgodnych z normami etyki.

W działaniach wychowawczych szkoła dąży do kształtowania ucznia, który:

 1. Współtworzy i respektuje powszechnie przyjęte normy zachowania; posiada umiejętności pozwalające mu nawiązać prawidłowe kontakty z innymi ludźmi.
 2. Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.
 3. Zna swoje prawa i obowiązki oraz potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych.
 4. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.
 5. Potrafi odpowiedzialnie korzystać z mediów społecznych.
 6. Zapoznaje się z możliwymi ścieżkami rozwoju zawodowego.

Uczeń prezentujący postawę i umiejętności zgodnie z określonymi wyżej zasadami oraz rozumiejący znaczenie podstawowych pojęć z zakresu życia społecznego staje się po ośmioletnim etapie edukacyjnym jako odpowiedzialny, współdziałający w zespole, tolerancyjny i empatyczny absolwent szkoły podstawowej.

III. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Kształtowanie samoświadomości uczniów, samo szacunku i odpowiedzialności
 3. Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.
 4. Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.
 5. Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole jako element edukacji włączającej.
 6. Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 7. Kształtowanie postaw wrażliwości, tolerancji i empatii na drugiego człowieka jako element edukacji włączającej.
 8. Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą oraz w świecie wirtualnym.
 9. Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.
 10. Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.
 11. Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.
 12. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego.
 13. Orientacja zawodowa – przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych
 1. WIZJA

Chcemy, aby nasza szkoła byłą placówką

 • Zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka
 • Przyjazną uczniom, wolną od przemocy rówieśniczej, szanującą godność i prawa każdego człowieka
 • Pielęgnującą tradycje rodzinne i patriotyczne
 1. MISJA

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie z oddziałami gimnazjalnymi to miejsce w którym:

 • Uwzględnia się potrzeby i możliwości uczniów,
 • Rozwija się uzdolnienia i zainteresowania wychowanków
 • Angażuje się rodziców w życie szkoły
 • Pracuje się z uczniem aktywnymi metoda metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej
 • Zapewnia się bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole
 • Wpaja się zasady tolerancji
 • Uświadamia się wychowankom, że uczą się nie dla szkoły, nauczycieli i rodziców, lecz dla życia
 • Pielęgnuje się tradycje narodowe
 1. MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 • Ma poczucie własnej godności i wartości
 • Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauk
 • Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • Odróżnia dobr od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • Radzi sobie ze stresem
 • Jest otwarty na inny, szery i życzliwy
 • Jest asertywny
 • Jest kulturalny i odpowiedzialny
 • Ma poczucie humoru
 • Dba o swoje zdrowie i otoczenie

VII. KADRA SZKOŁY

Wszyscy nauczyciele szkoły posiadają wykształcenie wyższe, zgodne z nauczanym przedmiotem. Kadra nauczycielska systematycznie podnosi poziom swoich umiejętności uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia i dokształcania zawodowego. Jest kompetentna, dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

Nauczyciel w naszej szkole:

 • Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 • Uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków
 • Uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • Troszczy się o harmonijny rozwój ucznia
 • Wprowadza go w świat wiedzy
 • Dba o bezpieczeństwa sowich wychowanków

VIII. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • Rodzice informowani są na bieżąco, poprzez zapis w dzienniku elektronicznym
  o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia.
 • Rodzicom znane są kryteria oceniania (WSO, PSO). Kryteria obejmują materiał przewidziany programem nauczania na czas roku szkolnego. Kryteria podaje rodzicom nauczyciel przedmiotu.
 • Wychowawca powiadamia rodziców o zasadach oceniania zachowania.
 • Szkoła organizuje: zebrania informacyjne, konsultacje, wywiadówki, spotkania, posiedzenia Rady Rodziców.
 • Obecność rodziców na spotkaniach potwierdzona zostaje własnoręcznym podpisem na liście obecności.
 • Rodzice mogą uzyskać informacje o dziecku także podczas spotkań indywidualnych. Rozmowy indywidualne odbywają się w przypadku osobistego kontaktu rodzica oraz w wyniku pisemnej prośby o przybycie rodzica lub rodzica z dzieckiem do szkoły.
 • Utrzymana jest stała współpraca z Radą Rodziców.
 • Wychowawca inicjuje kontakty z rodzicami, uświadamia rodzicom konieczność włączania się do procesu edukacyjnego, rozbudza ich zainteresowanie postępami edukacyjnymi oraz zachowaniem dziecka poprzez organizację zajęć otwartych, spotkań okolicznościowych, zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 • Wychowawca angażuje rodziców do prac na rzecz szkoły
 • Wychowawca włącza rodziców w przygotowanie imprez klasowych, szkolnych.

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny