Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Klauzula informacyjna

 

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO):na podstawie art. 13 RODO

ADMINISTRATOR DANYCH

 

 Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

kontakt@iszd.pl lub pisemnie na adres administratora.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/pana Dane osobowe oraz dane osobowe pani/pana dziecka przetwarzane będą w celu korzystania z dziennika elektronicznego w  związku z ustawą Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w celu umożliwienia korzystania z  systemu dziennika elektronicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Podanie danych osobowych Pani, Pana oraz Państwa dziecka jest obowiązkowe.

 ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub innym podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

 

a.                 dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;

b.                sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

c.                 ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PRZEKAZANIE DANYCH

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania

OKRES ARCHIWIZACJI

Dane osobowe są przechowywane do zakończenia celu w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny