Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Procedury e-dziennika

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

w  Szkole Podstawowej w Goszczanowie

Spis treści

Procedury funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Goszczanowie

Postanowienia ogólne

 1. Konta w dzienniku elektronicznym
 2. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym
 3. Superadministrator
 4. Szkolny Administrator dziennika elektronicznego
 5. Dyrektor szkoły
 6. Wychowawca klasy
 7. Nauczyciel
 8. Sekretariat
 9. Rodzice – prawni opiekunowie
 10. Uczeń
 11. Postępowanie w czasie awarii
 12. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1  

Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego.

Załącznik nr 2

Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym.

Załącznik nr 3

Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego przez rodzica/prawnego opiekuna.

Załącznik nr 4

Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracowników szkoły.

Załącznik nr 5

Potwierdzenie odbioru kopii dziennika elektronicznego.

Załącznik nr 6

Deklaracja dochowania tajemnicy danych z dziennika elektronicznego, wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przez osoby nie zatrudnione w szkole.

 

Zasady  funkcjonowania  dziennika   elektronicznego 

w Szkole Podstawowej w Goszczanowie

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, Oprogramowanie oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną LIBRUS, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika   elektronicznego    jest    umowa    podpisana    przez    Dyrektora    Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej system dziennika elektronicznego, a także zgoda organu prowadzącego szkołę na wprowadzenie dokumentacji elektronicznej.
  2. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
  3. Podstawą  prawną   funkcjonowania   dziennika   elektronicznego,   przechowywania   i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania jest: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,  szkoły   i placówki    dokumentacji    przebiegu     nauczania,     działalności     wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 1. Na podstawie prawnej o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych: Art. 23

p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).

 1. Administratorem     danych     osobowych     jest     Szkoła Podstawowa w Goszczanowie.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających     z Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  19  lutego  2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).
 3. Każdy rodzic (prawny opiekun) po zalogowaniu się na swoim koncie w zakładce INFORMACJE, ma zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych, dostęp do raportu o zawartych w systemie danych:
  1. Informacjach identyfikujących osobę (swoje dziecko).
  2. Informacji z zakresu § 7 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.
  3. Listach loginów użytkowników uprawnionych do edycji danych (Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Dyrektora Szkoły, Wychowawców oraz innych osób uprawnionych przez Dyrektora do edycji danych).
 4. Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  19  lutego  2002  r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez  publiczne przedszkola, szkoły   i placówki    dokumentacji    przebiegu     nauczania,     działalności     wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.
 2. Rodzice na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym oraz uczniowie na pierwszych godzinach wychowawczych, mają możliwość zapoznania się ze sposobem działania  funkcjonowania dziennika elektronicznego.

 

 1. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w:
  1. Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
  2. Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania znajdują się na stronie szkoły (http://www.szkolna.net.com), natomiast Przedmiotowe Zasady Oceniania dostępne są u nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia oraz na stronie szkoły.
 3. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego przez rodziców (prawnych opiekunów), uczniów oraz pracowników szkoły określone są w umowie zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną LIBRUS, dostarczającą system dziennika elektronicznego a placówką szkolną, z zastrzeżeniem, że rodzicowi przysługuje prawo bezpłatnego wglądu do informacji o swoim dziecku w placówce szkolnej. Jeśli zaistnieje taki przypadek to w obecności dyrektora, wychowawcy, nauczyciela lub pedagoga, rodzicowi udostępnia się za pomocą komputera wszystkie informacje dotyczące jego dziecka  z  zachowaniem   poufności   danych   osobowych.   Zasady  te   są   opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim bezpłatnym koncie na stronie http://www.dziennik.librus.pl/help.
 4. Rodzicom zaleca się prezentować dane ucznia poprzez wykorzystanie modułu

Kartoteka Ucznia, dostępnego w dzienniku elektronicznym.

 1. Konta w dzienniku elektronicznym

 

 1. Każdy użytkownik posiada własne konto w systemie dziennika elektronicznego, za które osobiście odpowiada. Szczegółowe zasady dla poszczególnych kont opisane są w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim koncie (http://www.dziennik.librus.pl/help) oraz w poszczególnych rozdziałach tego dokumentu.
 2. Hasło na koncie nauczyciela musi być zmieniane co 30 dni. Musi się ono składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter (dużych i małych) i cyfr. Początkowe hasło do swojego konta służy tylko do pierwszego zalogowania. Konstrukcja systemu wymusza na użytkowniku okresową zmianę hasła.
 3. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się loginem i hasłem do systemu, które poznał na szkoleniu (nauczyciele na Radzie Pedagogicznej, rodzice na zebraniu, uczniowie na zajęciach).

 

 1. Nauczyciel musi mieć świadomość, że poprzez login, hasło oraz opcjonalnie przez system KeyStroke, jest identyfikowany w systemie dziennika elektronicznego. Oznacza to na przykład, że otwarcie przesłanego tą drogą ZARZĄDZENIA dyrektora jest równoznaczne z zapoznaniem się z tym dokumentem.
 2. Użytkownik po zalogowaniu zobowiązany jest do sprawdzenia wiarygodności informacji odnośnie:
  1. ostatniego udanego logowania
  2. ostatniego nieudanego logowania.
 3. Użytkownik w razie stwierdzenia nieścisłości powinien osobiście o tym fakcie powiadomić Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 4. Każdy użytkownik (Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca klasy, Nauczyciel, Pracownik, Rodzic/Prawny Opiekun, Uczeń, Pedagog) utrzymuje w tajemnicy hasło umożliwiające dostęp do zasobów sieci. Zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła także po upływie jego ważności.
 5. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało odczytane/wykradzione przez osobę nieuprawnioną, użytkownik zobowiązany jest do osobistego poinformowania    o tym fakcie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 6. W dzienniku elektronicznym funkcjonują następujące grupy kont, posiadające odpowiadające im uprawnienia:
  1. SUPERADMINISTRATOR – uprawnienia wynikające z umowy – nadzorowane przez firmę zewnętrzną LIBRUS.
  2. ADMINISTRATOR (Administrator Szkolnego Dziennika Elektronicznego) – zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje; wgląd w listę kont użytkowników; zarządzanie zablokowanymi kontami; zarządzanie ocenami w całej szkole; zarządzanie frekwencją  w  całej  szkole;  wgląd  w  statystyki  wszystkich  uczniów;  wgląd  w statystyki logowań; przeglądanie ocen wszystkich uczniów; przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji konta; dostęp do wydruków; dostęp do eksportów; zarządzanie planem lekcji szkoły; dostęp do wybranych opcji panelu dyrektorskiego; zamawianie kart.
  3. DYREKTOR SZKOŁY – zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów; zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie;

 

zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów; edycja danych wszystkich uczniów; wgląd w statystyki wszystkich uczniów; wgląd w statystyki logowań; przeglądanie ocen wszystkich uczniów; przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji konta; dostęp do wydruków; dostęp do eksportów; zarządzanie swoim planem lekcji; dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim.

 1. WYCHOWAWCA KLASY – zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji; zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą

– jeśli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego włączył takie uprawnienie; zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów; zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą; edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą; wgląd w statystyki wszystkich uczniów; wgląd w statystyki logowań; przeglądanie ocen wszystkich uczniów; przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji konta; dostęp do wydruków; dostęp do eksportów; zarządzanie swoim planem lekcji.

 1. NAUCZYCIEL – zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji; zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji; wgląd w statystyki wszystkich uczniów; wgląd w statystyki logowań; przeglądanie ocen wszystkich uczniów; przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji konta; dostęp do wydruków; dostęp do eksportów; zarządzanie swoim planem lekcji.
 2. RODZIC – przeglądanie ocen swojego podopiecznego; przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji usługi SMS info; dostęp do konfiguracji własnego konta.
 3. UCZEŃ – przeglądanie własnych ocen; przeglądanie własnej frekwencji; dostęp do wiadomości systemowych; dostęp do ogłoszeń szkoły; dostęp do konfiguracji usługi SMS info; dostęp do konfiguracji własnego konta; dostęp do informacji

dotyczących    przetwarzania    danych     osobowych;     dostęp    do modułów:

TERMINARZ, Plan lekcji.

 1. Każdy   użytkownik   ma   obowiązek   dokładnego   zapoznania   się   z   POMOCĄ    REGULAMINAMI    dostępnymi    po    zalogowaniu    się    na    swoim    koncie,    w szczególności regulaminem korzystania z systemu czy regulaminem usługi SMS Info (rodzice, uczniowie). Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym po zalogowaniu się na swoim bezpłatnym koncie na stronie http://www.dziennik.librus.pl/help.
 2. Uprawnienia przypisane do kont, w szczególności tych dyrektorskich, nauczycielskich oraz administratorskich mogą zostać zmienione przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego oraz Superadministratora. Aktualna lista uprawnień opublikowana jest w dokumentacji systemu dostępnej po zalogowaniu na kontach Dyrektora Szkoły oraz Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.

 

 1. Przekazywanie informacji w dzienniku elektronicznym

 

 1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły:

WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA, TERMINARZ, SZKOLNY SMS.

 1. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim. W przypadku udostępniania informacji rodzicom (opiekunom prawnym) weryfikacja danych następuje w oparciu o rejestr podpisów rodziców (opiekunów prawnych), który szkoła tworzy do 15 września danego roku szkolnego.
 2. Funkcjonowanie szkoły nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom, niż te które są określone w procedurach funkcjonowania dziennika elektronicznego. Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna), udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.
 3. Pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np.: haseł, ocen, frekwencji  itp., rodzicom  i uczniom drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną weryfikację tożsamości osoby.
 4. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, jeśli potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub

odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób, np. uczniom tylko jednej klasy.

 1. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji, chyba że wiadomości czy złożone podanie podpisane zostanie za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego (kwalifikowany podpis elektroniczny).
 2. Moduł  WIADOMOŚCI  może  służyć  do  usprawiedliwienia   nieobecności   ucznia  w szkole, tylko w przypadku, gdy rodzic (prawny opiekun) wyrazi taką wolę poprzez złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie w obecności wychowawcy klasy (Załącznik nr 1).
 3. Otwarcie informacji przez rodzica, zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
 4. Jeżeli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia, np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą WIADOMOŚCI, wybierając RODZAJ informacji jako UWAGA.
 5. Wiadomości odznaczone jako UWAGI będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:
  1. daty wysłania,
  2. imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę,
  3. adresata,
  4. tematu i treści uwagi,
  5. daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna).
 6. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI

w dzienniku elektronicznym nie powoduje jej usunięcia z systemu.

 1. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej  UWAGI danemu uczniowi, ze swojego konta  w zakładce  WIADOMOŚCI  w  dzienniku  elektronicznym,   powoduje  usunięcie  jej z systemu, przez co jest niewidoczna w KARTOTECE UCZNIA.
 2. Przeczytana wiadomość wraz z odpowiedzią powinna być przeniesiona do KOSZA

i przechowywana tam aż do sporządzenia pełnego całorocznego archiwum. Informacje

te zobowiązany jest przekazać Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego na koniec roku szkolnego.

 1. Za pomocą OGŁOSZEŃ można informować uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących szkolnych wydarzeniach. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy niepotrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości, czy też ogłoszeń bez konieczności odpowiedzi.
 2. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub  osobno:
  1. wszystkim uczniom w szkole,
  2. wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły,
  3. wszystkim nauczycielom w szkole.
 3. Wszystkie informacje, umieszczane w dzienniku elektronicznym, których celem jest zbiórka pieniędzy, przeprowadzanie spotkań czy zapisów na zajęcia, w których mogą wziąć udział osoby z poza szkoły, muszą mieć akceptację Dyrektora szkoły. Dotyczy to również imprez o zasięgu ogólnoszkolnym, organizowanych na terenie szkoły oraz innych o podobnej formie.
 4. Moduł TERMINARZ służy do wyświetlania informacji o zaliczeniach, dniach wolnych od zajęć lub innych zaplanowanych wydarzeniach z życia szkoły. Terminy wpisywania przez nauczycieli informacji  o  sprawdzianach,  pracach  klasowych  itp.  opisane  są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
 5. Nie należy usuwać nieaktywnych OGŁOSZEŃ, kasować przeczytanych WIADOMOŚCI znajdujących się w koszu, czy terminów wydarzeń z TERMINARZA, aż do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W okresie wakacji firma LIBRUS nadzorująca działanie dziennika elektronicznego przygotuje system do nowego roku szkolnego, zapewniając całkowitą archiwizację danych oraz umożliwi poprawne odczytanie informacji w przyszłości.
 6. Ważne szkolne zarządzenia, polecenia itp. dyrektor i wicedyrektor przesyłają do nauczycieli za pomocą modułu WIADOMOŚCI. Temat przesłanej wiadomości ma być pisany WERSALIKAMI (wszystkie wielkie znaki). Otwarcie jej przez nauczyciela jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości.

 

 1. Superadministrator

 

 1. Po stronie firmy LIBRUS wyznaczono osobę zwaną Superadministratorem, odpowiedzialną za kontakt ze szkołą. Zakres działalności Superadministratora określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem szkoły.

 

 1. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego

 

 1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego. Funkcje Administratora pełnią nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.
 2. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły.
 3. Do podstawowych obowiązków Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego należy:
  1. wprowadzanie nowych użytkowników systemu oraz przeszkolenie Wychowawców klas w celu uzupełniania danych,
  2. aktywacja kont użytkowników – na początku każdego roku szkolnego dokonuje grupowej aktywacji po otrzymaniu listy od Wychowawców klas.
  3. komunikowanie się z Wychowawcami klas lub z przedstawicielem firmy LIBRUS zarządzającej dziennikiem elektronicznym w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy i prawidłowego aktywowania kont w przypadku zaistniałych niejasności,
  4. odpowiada za poprawność tworzonych jednostek i klas, list nauczycieli, przydziałów zajęć, nazewnictwa przedmiotów i wszystkich tych elementów, których edycja możliwa jest tylko z konta administratora,
  5. przeniesienie ucznia z jednej klasy do drugiej niezwłocznie po otrzymaniu takiej WIADOMOŚCI od Dyrektora szkoły. Przeniesienie ucznia wraz z wszystkimi danymi  o  ocenach   i  frekwencji,   dokonuje   się  według  zasad  określonych  w dzienniku elektronicznym, po wcześniejszym zarchiwizowaniu kartoteki danego ucznia,
  6. wprowadzanie danych ucznia na polecenie Dyrektora, jeżeli w trakcie roku szkolnego do klasy przyjęty zostanie nowy uczeń,
  7. dokonywanie w szczególnych przypadkach seryjnych zmian w frekwencji lub innych wpisów, ustalonych w szkolnych kategoriach frekwencji przy wykorzystaniu opcji DODAJ SERYJNIE. Standardowo obowiązek dodawania seryjnej frekwencji należy do Wychowawcy klasy.
  8. powiadamianie wszystkich użytkowników systemu o monitoringu ich działań oraz o tym, że wyniki ich pracy będą zabezpieczane i archiwizowane,
  9. zapoznawanie użytkowników z zasadami korzystania z systemu, co każdy użytkownik potwierdza własnoręcznym podpisem na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 4),
  10. wykonywanie raz w miesiącu archiwizacji danych z dziennika elektronicznego,
  11. zaznaczanie   dni   wolnych    od    zajęć    dydaktycznych    dla    całej    szkoły   w KONFIGURACJI lub w TERMINARZU zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem roku szkolnego,
  12. archiwizowanie i sprawdzanie integralności danych stanowiących dziennik elektroniczny, po zakończeniu roku szkolnego,
  13.  przekazywanie informacji o nowo utworzonych kontach bezpośrednio ich właścicielom lub Wychowawcom klas. W razie nieznajomości danej osoby, ma obowiązek sprawdzić legitymację szkolną lub dowód osobisty celem weryfikacji tożsamości tej osoby,
  14. przeprowadzanie archiwizacji danych ucznia oraz wydruku kartoteki tego ucznia w przypadku skreślenia lub usunięcia ucznia z klasy i przekazanie wydruku do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia,
  15. zachowanie zasad bezpieczeństwa (instalowanie i systematyczne aktualizowanie programów zabezpieczających komputer),
  16. zmiana hasła co 30 dni. Musi się ono składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją dużych i małych liter oraz cyfr.
  17. systematycznie sprawdzać WIADOMOŚCI na swoim koncie i jak najszybciej udzielać odpowiedzi,
  18. udzielać pomocy innym użytkownikom systemu.
  19. systematycznie umieszczać ważne informacje w module OGŁOSZENIA lub powiadamiać za pomocą WIADOMOŚCI odpowiednich użytkowników dziennika elektronicznego w sprawach mających kluczowe znaczenie dla działania systemu.
 4. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły, mające wpływ na bezpośrednie funkcjonowanie pracy szkoły, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może dokonać wyłącznie po omówieniu problemu na Radzie Pedagogicznej i odnotowaniu tego faktu w protokole zebrania.
 5. Każdego 7 dnia miesiąca, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, może zablokować możliwość wpisywania i edycji ocen oraz frekwencji z wcześniejszego miesiąca. Na polecenie Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły może odblokować tę opcję w celu dokonania sprostowania.
 6. Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego może poprosić Dyrektora szkoły o zorganizowanie zebrania Rady Pedagogicznej w celu przegłosowania nowych ustawień w dzienniku elektronicznym lub przeprowadzenia dodatkowego szkolenia z obsługi systemu.
 7. W celu archiwizowania danych raz w miesiącu Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek:
  1. pobierania i archiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML,
  2. wykonania kopii każdej bazy i zapisania na nośniku wymiennym. Nośnik powinien  być   opisany  z   podaniem  zawartości  i   daty  utworzenia  archiwum  i przechowywany.
 8. Każdy zauważony i zgłoszony Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego przypadek naruszenia bezpieczeństwa powinien być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu w celu zbierania dalszych dowodów).
 9. W przypadku zablokowania konta Nauczyciela, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien:
  1. skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady,
  2. w razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą poprzez wysłanie informacji do Superadministratora,
  3. sprawdzić wraz z  nauczycielem  aktualną zawartość jego  konta,  porównać dane z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przywrócić do prawidłowej zawartości.

 

 1. Dyrektor szkoły

 

 1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada

Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

 1. Do 30 września w nowym roku szkolnym Dyrektor szkoły sprawdza wypełnienie przez Wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.
 2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany:
  1. kontrolować poprzez odpowiedni panel dostępny na koncie Dyrektora szkoły: poprawność, systematyczność, rzetelność itp. dokonywanych wpisów przez nauczycieli,
  2. systematycznie sprawdzać statystyki logowań,
  3. systematycznie odpowiadać na wiadomości nauczycieli, rodziców i uczniów,
  4. bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI,
  5. przekazywać ważne informacje za pomocą OGŁOSZEŃ lub WIADOMOŚCI,
  6. wpisywać informacje z przeprowadzonych hospitacji w WIDOKU DZIENNIKA

(dotyczy również wicedyrektora),

 1. wpisywać wszystkie swoje zalecenia i uwagi dla poszczególnych klas i nauczycieli w Uwagach i Zaleceniach Dyrektora szkoły w WIDOKU DZIENNIKA (dotyczy również wicedyrektora),
 2. generować odpowiednie statystyki, a następnie ich analizę przedstawiać na zebraniach Rady Pedagogicznej,
 3. dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa,
 4. dbać o finansowe zapewnienie poprawności działania systemu.
 5. O sprawdzeniu dziennika elektronicznego Dyrektor szkoły powiadamia wszystkich nauczycieli szkoły za pomocą WIADOMOŚCI.
 6. Dyrektor szkoły określa, które statystyki, w jakim odstępie czasu i w jaki sposób, powinny być tworzone i przeglądane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Wicedyrektora, Wychowawców klas i Nauczycieli. Fakt ten powinien być ogłoszony za pomocą WIADOMOŚCI.
 7. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, może podjąć decyzję odnośnie realizacji i obsługi, dostępnej w systemie dziennika elektronicznego Ubezpieczenia Grupowego Nieszczęśliwych Wypadków.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek wyznaczyć drugą osobę, która może pełnić rolę Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego w przypadku niemożności pełnienia tej funkcji przez pierwszą. Login i hasło dla Drugiego Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego mają być przechowywane w  zabezpieczonym miejscu   w szkole.
 9. Do obowiązków Dyrektora szkoły należy również zapewnienie szkoleń dla:
  1. nauczycieli i pracowników szkoły,
  2. uczniów na pierwszych organizacyjnych lekcjach,
  3. rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym spotkaniu w nowym roku szkolnym,
 10. Za pomocą modułu WIADOMOŚCI może powiadamiać o wszystkich ważnych wydarzeniach, mających wpływ na funkcjonowanie szkoły.

 

 1. Wychowawca klasy

 

 1. Każdy Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za systematyczne i rzetelne prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy.
 2. Wychowawca klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów rodziców. Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni specjalistycznej, wychowawca powinien zaznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych ucznia Wychowawca klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego.
 4. Do 20 września w dzienniku elektronicznym Wychowawca klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy.
 5. Wychowawca klasy na bieżąco przegląda frekwencję uczniów i dokonuje odpowiednich zmian. Jeśli zostanie zaznaczona błędnie nieobecność ucznia, to Wychowawca  klasy  jest  zobowiązany  do  poprawienia  tego  zapisu.  Korzystając  z opcji Dodaj seryjnie Wychowawca klasy może zaznaczyć zwolnienie ucznia z zajęć lub jego usprawiedliwioną nieobecność. W ciągu 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie  statystyk  Wychowawca  klasy  dokonuje  analizy frekwencji  i postępów w nauce swojej klasy.
 6. Oceny z zachowania Wychowawca klasy wpisuje zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.
 7. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z obowiązującym w szkole Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
 8. Przed zakończeniem semestru i końcem roku szkolnego każdy Wychowawca klasy

jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku

elektronicznym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.

 1. W przypadku zmiany klasy przez ucznia Wychowawca klasy zgłasza ten fakt Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego poprzez wysłanie WIADOMOŚCI, w której informuje o decyzji Dyrektora i dacie zmiany.
 2. W przypadku skreślenia ucznia z klasy Wychowawca klasy zgłasza ten fakt Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego poprzez wysłanie WIADOMOŚCI, w której informuje o decyzji  Dyrektora  i dacie skreślenia ucznia.  W takim przypadku konto danego ucznia zostanie zablokowane, a jego dotychczasowe dane, odnośnie ocen i frekwencji, będą liczone do statystyk.
 3. W przypadku zmiany szkoły przez  ucznia  Wychowawca  klasy  może wydrukować z systemu KARTOTEKĘ UCZNIA, zawierającą całościową informację o przebiegu jego edukacji. Informacji tej udziela się na prośbę  jego rodziców (prawnych opiekunów) lub szkoły, do której będzie uczęszczał. Dokumentacja ta powinna zostać przekazana za potwierdzeniem odbioru (Załącznik nr 5).
 4. W przypadku przyjęcia do klasy nowego ucznia w ciągu roku szkolnego Wychowawca klasy w porozumieniu ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego wprowadza wszystkie dane tego ucznia.
 5. Na zebranie z rodzicami Wychowawca klasy może drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia ocen, frekwencji oraz potrzebne statystyki do wykorzystania podczas spotkania z rodzicami.
 6. Wychowawca klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje w nim obecność lub nieobecność rodzica (opiekuna) na spotkaniu, poprzez wybór odpowiednich opcji.
 7. Wychowawca klasy ma możliwość edytowania ocen klasyfikacyjnych z innych przedmiotów tylko na polecenie Dyrektora. Fakt ten odnotowany jest w historii zmian.
 8. Wychowawca klasy ma obowiązek systematycznie sprawdzać plan lekcji swojej klasy (wraz z podziałem na grupy). Plan lekcji będzie publikowany na kontach uczniów oraz rodziców. W przypadku zmian w planie lekcji Wychowawca klasy jest zobowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji i publikacji.
 9. Wychowawca    klasy    zobowiązany    jest    do    systematycznego    uzupełniania                             i aktualizowania zapisów w dzienniku dotyczących wydarzeń z życia klasy.
 10. Wychowawca klasy na bieżąco wpisuje w miejscu Kontakty z rodzicami informacje dotyczące indywidualnych spotkań z rodzicami, zaznaczając datę i cel kontaktu lub niemożność spotkania z rodzicem (opiekunem prawnym).
 11. Na pierwszych godzinach wychowawczych Wychowawca klasy powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
 12. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca klasy ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym, jak korzystać z dziennika elektronicznego   i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze (http://www.dziennik.librus.pl/help - po zalogowaniu się na swoim koncie).
 13. Fakt otrzymania loginów, haseł (Załącznik nr 2) oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole (Załącznik nr 3), rodzic (prawny opiekun) potwierdza swoim podpisem.
 14. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca klasy wraz ze Szkolnym Administratorem Dziennika Elektronicznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków Wychowawca klasy ma obowiązek przekazania tych świadectw trzeciemu nauczycielowi.
 15. Do odnotowywania w dzienniku elektronicznym różnych form kulturoznawstwa i turystyki służy moduł WYCIECZKI. Wychowawca klasy za jego pomocą wprowadza wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, wycieczki kulturoznawcze, imprezy krajoznawczo – turystyczne, imprezy turystyki kwalifikowanej i imprezy wyjazdowe, tj. zielone szkoły. Przy wpisywaniu wycieczek lub imprez wychowawca musi umieścić informację (na pierwszej godzinie organizowanej formy) dokąd i w jakim celu odbywa się wycieczka lub impreza. Godziny trwania wycieczki lub imprezy powinny pokrywać się z faktycznymi godzinami, a tematy lekcji muszą zawierać treści z podstawy programowej lub programu nauczania danego przedmiotu.

 

 1. Nauczyciel

 

 1. Każdy Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
  1. ocen cząstkowych,
  2. przewidywanych ocen półrocznych i końcoworocznych,
  3. ocen półrocznych i końcoworocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad określonych w WZO.
 2. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczać obecności, nieobecności i spóźnienia uczniów na zajęciach, odnotować temat lekcji, wpisać oceny oraz ewentualne uwagi uzyskane przez   uczniów   z wykorzystaniem   elementów    INTERFEJSU    LEKCYJNEGO.  W przypadku niemożności wprowadzenia informacji do dziennika elektronicznego na lekcji Nauczyciel dokonuje zapisów w dowolnie wybrany przez siebie sposób w celu niezwłocznego uzupełnienia dokumentacji elektronicznej.
 3. Nauczyciel prowadzący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela ma obowiązek dokonywać wpisów według zasad określonych przez Dyrektora.
 4. Nauczyciel ma obowiązek uzupełnić moduł EDYTOR ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA polegający na wpisaniu rozkładu materiału nauczania.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 6. Podczas logowania się do dziennika elektronicznego zaleca się, aby każdy Nauczyciel

korzystał z metody KeyStroke.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad zapewniających ochronę danych osobowych i tajemnicy służbowej.
 2. Nauczyciel ma obowiązek systematycznie raz w tygodniu sprawdzać poprawność wprowadzonych przez siebie wpisów dotyczących realizacji tematów za pomocą modułów REALIZACJA PROGRAMU oraz KONTROLA REALIZACJI i uzupełniać ewentualne braki.
 3. Nauczyciel ma obowiązek zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania określić  wagę ocen ( sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi….).
 4. W dzienniku elektronicznym dla każdego etapu kształcenia przyjmuje się skalę ocen zgodną z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania zawartymi w Statucie Szkoły.
 5. W przypadku pomyłki przy wpisie oceny Nauczyciel zobowiązany jest do dokonania korekty. W systemie istnieje odpowiednia opcja, która zapisuje historię wszystkich dokonywanych zmian we wpisach nauczycieli.
 6. W przypadku poprawy oceny przez ucznia Nauczyciel wprowadza indywidualnie każdemu uczniowi właściwą ocenę. Może tego dokonać za pomocą opcji POPRAW.
 7. Zapis „0” (zero), informuje o nieobecności ucznia  na sprawdzianie lub nieoddaniu  w wyznaczonym terminie pracy. Po uzupełnieniu przez ucznia danej zaległości zapis ten należy zmienić na właściwą ocenę.
 8. Nieobecność wpisana przez Nauczyciela może być zmieniona tylko przez Wychowawcę  klasy   na   nieobecność  usprawiedliwioną  lub  zwolnienie  zgodnie   z obowiązującymi procedurami w szkole.
 9. Każdy Nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA oraz na bieżąco udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przez Dyrektora lub wyznaczonego administratora.
 10. Obowiązkiem każdego Nauczyciela jest poinformowanie ucznia i jego rodziców

o przewidywanych okresowych lub końcoworocznych ocenach niedostatecznych poprzez wykorzystanie modułu WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym.

Nauczyciel wysyłając taką informację zobowiązany jest do przestrzegania terminów określonych w WZO. Szkoła nie przewiduje innego sposobu powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco wpisywać oceny cząstkowe do dziennika elektronicznego, na podstawie których w dniu zebrania z rodzicami Wychowawca klasy sporządza informacje dla rodziców (prawnych opiekunów).
 2. W przypadku uczestnictwa klasy w różnego typu imprezach Nauczyciel opiekujący się dziećmi zamiast tematu zajęć opisuje zaistniałą sytuację.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć Nauczyciel o tym fakcie informuje

Wychowawcę klasy za pomocą modułu WIADOMOŚCI.

 1. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów i innych nauczycieli

o zaplanowanych sprawdzianach, wypracowaniach, podając datę, klasę (wirtualną grupę) i przedmiot za pomocą TERMINARZA  w celu zgodności z obowiązującymi    w szkole zasadami WZO.

 1. Każdy Nauczyciel ma obowiązek na bieżąco aktualizować swój plan lekcji podany na stronie szkoły w module ORGANIZACJA SZKOŁY, zachowując poprawne daty obowiązywania każdego planu. Podczas wpisywania nowego planu Nauczyciel ma obowiązek dokonać korekty planu z zachowaniem terminów jego obowiązywania, nie usuwając nieaktualnego planu, na podstawie którego liczone są wcześniejsze statystyki.
 2. Każdy Nauczyciel ma obowiązek systematycznie uzupełniać wszelkie informacje znajdujące się w WIDOKU DZIENNIKA, np. wpisywania informacji o wycieczkach, indywidualnych rozmowach z rodzicami i innych.
 3. Nauczyciel prowadzący zajęcia w grupach ma obowiązek tworzenia klas wirtualnych, systematycznego kontrolowania i uaktualniania listy każdej WIRTUALNEJ KLASY .
 4. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć nauczania indywidualnego za pomocą dziennika – NAUCZANIE INDYWIDUALNE.
 5. Nauczyciel dokumentuje zajęcia dodatkowe za pomocą narzędzia DODATKOWE GODZINY NAUCZYCIELI .
 6. Nauczyciel używający laptopa musi pamiętać, aby:
  1. nie udostępniać komputera osobom trzecim,
  2. nie logować się do nieznanych sieci.
 7. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto. Nie wolno nikomu przekazywać danych dostępowych do konta.
 8. Nauczyciel musi systematycznie doskonalić swoją wiedzę na temat wykorzystywania dziennika elektronicznego.
 9. Nauczyciel jest zobligowany, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do dziennika elektronicznego z komputera, z którego Nauczyciel loguje się.
 10. W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących naruszenia bezpieczeństwa konta, Nauczyciel  powinien  sprawdzić  wiarygodność   informacji   o   ostatniej   wizycie  w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoim koncie i jeżeli istnieją jakieś nieścisłości o tym fakcie powinien niezwłocznie powiadomić Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 11. Po zakończeniu pracy Nauczyciel ma obowiązek wylogować się z konta.
 12. Nauczyciel  korzystający  ze  sprzętu  szkolnego  ma  obowiązek  utrzymywania  go  w należytym stanie.
 13. Przed przystąpieniem do pracy Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego.
 14. Nauczyciel jest zobowiązany do takiej pracy z dziennikiem elektronicznym, aby informacje pojawiające się na monitorze nie były widoczne dla osób postronnych.
 15. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność i konsekwencje wynikające z niezachowania tajemnicy służbowej.
 16. Nauczyciel, który nie uzupełnił danych (tematów, frekwencji) musi je uzupełnić w terminie 5 dni roboczych. Wobec nauczycieli, którzy nie będą wywiązywać się z obowiązku systematycznego uzupełniania dziennika, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje służbowe.
 17. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności uczniów oraz wpisuje temat zajęć. Systematycznie uzupełnia inne elementy np.: oceny uzyskane przez uczniów.
 1. Jeżeli pojedynczy uczeń jest nieobecny w szkole, ale pozostaje pod opieką nauczyciela (zawody sportowe, konkursy itp.), opiekujący się w tym czasie nauczyciel ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy, aby ten zaznaczył mu „ZW”.
 2. Jeśli uczeń jest zwolniony z zajęć z przyczyn niezwiązanych z działalnością szkoły (złe samopoczucie, sprawy rodzinne) i nie znajduje się w tym czasie pod opieką nauczyciela, to należy we frekwencji zaznaczyć mu „U” (nieobecność usprawiedliwiona).

 

 1. Rodzice – prawni opiekunowie

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dające możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych .
 2. Na początku roku szkolnego Rodzic (prawny opiekun) otrzymuje login i hasło do swojego oraz dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień Rodzic (prawny opiekun) podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. (Załącznik nr 2). W przypadku nieobecności na zebraniu, Rodzic (prawny opiekun) ma możliwość odebrania loginu i hasła u Wychowawcy klasy.
 3. Rodzic (prawny opiekun) w swoim koncie, poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.
 4. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego, dostępnymi w POMOCY po zalogowaniu się na swoim koncie. Fakt zapoznania się z tymi dokumentami Rodzic (prawny opiekun) podpisuje w obecności Wychowawcy klasy na początku roku szkolnego (Załącznik nr 3).
 5. Rodzic (prawny opiekun) musi podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu opiekuna dziecka (Załączniki nr 1, 2, 3).
 6. Standardowo wydaje się dla Rodzica (prawnego  opiekuna) jeden login oraz  hasło.  W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców (prawnych opiekunów) istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica (opiekuna prawnego).
 7. Dostęp rodziców  (prawnych  opiekunów) i ich dzieci do poszczególnych  modułów   w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą zewnętrzną LIBRUS a Dyrektorem szkoły.
 8. Jeżeli Rodzic (prawny opiekun) chce usprawiedliwiać nieobecności swojego podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, musi złożyć odpowiednią deklarację i osobiście ją podpisać w obecności Wychowawcy klasy. Dotyczy to też ucznia pełnoletniego. (Załącznik nr 1).
 9. Rodzic (prawny opiekun) osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Rodzica (prawnego opiekuna) jakichkolwiek błędów we wpisach dziennika elektronicznego, Rodzic (prawny opiekun) ma prawo powiadomić o tym fakcie za pomocą WIADOMOŚCI Wychowawcę klasy lub nauczyciela przedmiotu.

 

 1. Uczeń

 

 1. Na pierwszych lekcjach z Wychowawcą klasy uczniowie będą zapoznani z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.
 2. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH po zalogowaniu się na swoim koncie (http://www.dziennik.librus.pl/help).
 3. Dla ucznia, któremu przyznano indywidualny tok nauczania, tworzy się osobną klasę, przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.
 4. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak Rodzic na swoim koncie.

 

 1. Postępowanie w czasie awarii

 

 1. Postępowanie Dyrektora szkoły w czasie awarii:
  1. Dyrektor szkoły ma obowiązek sprawdzić, czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane przez Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego, Szkolnego Administratora Sieci Komputerowej i Nauczycieli,
  2. dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu,
  3. zabezpieczyć środki, na wypadek awarii, w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.
 2. Postępowanie Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii.
  1. Obowiązkiem Szkolnego Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.
  2. O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien powiadomić Dyrektora szkoły oraz Nauczycieli.
  3. W przypadku usterki trwającej dłużej niż jeden dzień, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację.
  4. Jeśli z powodów technicznych Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie Dyrektora szkoły.
  5. W przypadku kontroli w szkole i równoczesnej awarii systemu dziennika elektronicznego, Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do uruchomienia i  udostępnienia danych  potrzebnych  do  kontroli z comiesięcznych kopii bezpieczeństwa, które zobowiązany jest wykonać.
 3. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do systemu z przyczyn technicznych (okresowy brak prądu, brak dostępu do Internetu):
  1. Nauczyciel ma obowiązek notować informacje dotyczące przeprowadzonych zajęć lub wypełniać karty ocen i przechowywać je w bezpiecznym miejscu z podziałem na poszczególne dni,
  2. po ustąpieniu awarii niezwłocznie wprowadzić zanotowane informacje do systemu.
 4. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, powinny być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób:
  1. Szkolnemu Administratorowi Sieci Komputerowej,
  2. Szkolnemu Administratorowi Dziennika Elektronicznego
 5. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego niewyznaczonych.
 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych                         z elektronicznego dziennika, muszą być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub kradzież.
 2. Jeżeli obsługa systemu wymaga utworzenia dodatkowej kopii dziennika elektronicznego, każdą utworzoną kopię Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego musi opisać, informując, kiedy została utworzona i dla kogo. Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór (Załącznik nr 5).
 3. Szkoła może udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych, np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego. Odbiorca kopii osobiście podpisuje jej odbiór (Załącznik nr 5).
 4. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.
 5. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy, osoby odbywające praktykę studencką, pracownicy urzędów państwowych dokonujących kontroli, itp.), jeśli jest to wymagane, zobowiązują się do poszanowania i  zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie (Załącznik nr 6).
 6. W razie odbywania w szkole praktyki przez studenta/studentkę Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego na polecenie Dyrektora szkoły, może udostępnić specjalne konto w dzienniku elektronicznym, według zasad określonych umową z uczelnią delegującą studenta na praktykę pedagogiczną.
 7. W razie kontroli z zewnątrz odpowiedniego organu uprawnionego do kontrolowania dokumentacji szkolnej, na polecenie Dyrektora szkoły, na czas kontroli Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego, udostępnia wyznaczonej do tego celu osobie specjalne konto w dzienniku elektronicznym, dające możliwość sprawdzenia prawidłowego jego funkcjonowania bez możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian.
 8. Dokumentacja  z  funkcjonowania   dziennika   elektronicznego,   wydruki,   nośniki                                   z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.
 9. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru.
 10. Należy zawsze używać połączeń szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej.
 11. Procedury Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego powinny być na bieżąco modyfikowane w zależności od wprowadzanych zmian do systemu dziennika elektronicznego.
 12. Zatwierdzenia Procedur Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego dokonuje

Dyrektor szkoły, po wyrażeniu opinii Rady Pedagogicznej.

 1. Procedury  Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego stanowią integralną  część

Statutu Szkoły.

 1. Procedury Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Szkole Podstawowej w Goszczanowie obowiązują od 01 września 2020r.

 

Informacje dodatkowe:

W szkole, w roku szkolnym 2020/2021 jako obowiązkowy funkcjonuje dziennik lekcyjny                   w formie papierowej i jednocześnie dziennik elektroniczny.

W dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, indywidualne spotkania z nauczycielami, tablica informacyjna, strona internetowa).

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Deklaracja usprawiedliwiania ucznia/uczennicy przez rodzica/prawnego opiekuna za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Deklaruję możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia/uczennicy poprzez moduł WIADOMOŚCI     w dzienniku     elektronicznym, w Szkole Podstawowej w Goszczanowie, w klasie …….. w roku szkolnym ………

 

Rodzic/prawny opiekun musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia/uczennicy

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Potwierdzenie otrzymania dostępu do kont rodzica/opiekuna i ucznia/uczennicy w dzienniku elektronicznym.

 

Potwierdzam otrzymanie dostępu (loginów i haseł) do swoich kont (rodzica/prawnego opiekuna oraz ucznia/uczennicy) w dzienniku elektronicznym w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w klasie …… w roku szkolnym …………….

 

Rodzic/prawny opiekun musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia/uczennicy

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w klasie ..…….……. w roku szkolnym ………………………

 

Rodzic/prawny opiekun musi podpisać się czytelnie, pełnym imieniem i nazwiskiem, gdyż podpis ten będzie traktowany jako wzór podpisu rodzica/opiekuna dziecka.

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia/uczennicy

Nazwisko i imię rodzica/opiekuna

Czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Potwierdzenie zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego i przestrzegania ochrony danych osobowych przez pracowników szkoły.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz. 1003). Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Lista  pracowników  szkoły,   którzy  zapoznali  się  z  zasadami  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego    w  Szkole Podstawowej w Goszczanowie w roku szkolnym 2020/2021

 

Lp.

Nazwisko i imię

Zajmowane stanowisko

Czytelny podpis

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Zajmowane stanowisko

Czytelny podpis

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50

 

 

 

51

 

 

 

52

 

 

 

53

 

 

 

54

 

 

 

55

 

 

 

56

 

 

 

57

 

 

 

58

 

 

 

59

 

 

 

60

 

 

 

61

 

 

 

62

 

 

 

63

 

 

 

64

 

 

 

65

 

 

 

66

 

 

 

67

 

 

 

68

 

 

 

69

 

 

 

70

 

 

 

71

 

 

 

72

 

 

 

73

 

 

 

74

 

 

 

75

 

 

 

76

 

 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

 

 

 

80

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Potwierdzenie odbioru kopii dziennika elektronicznego

 

Lista  osób,  które  odebrały  dodatkową  kopię  dziennika  elektronicznego  w Szkole Podstawowej

 w Goszczanowie

 

 

LP.

ZAWARTOŚĆ KOPII DZIENNIKA

(dane klasy, szkoły, kartoteka ucznia, itp.)

 

DATA WYDANIA KOPII

 

NAZWISKO I IMIĘ

(kto pobiera kopię)

 

CZYTELNY PODPIS

(kto pobiera kopię)

RODZAJ KOPII

(wydruk papierowy, plik XML, CSV, SOU,

PDF, inny)

 

NAZWISKO I IMIĘ

(kto wydaje kopię)

 

CZYTELNY PODPIS

(kto wydaje kopię)

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Deklaracja zachowania tajemnicy danych z dziennika elektronicznego, wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych przez osoby nie zatrudnione                   w szkole.

 

Art. 23 p.1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)

 

Lista osób nie zatrudnionych w szkole, które zadeklarowały przestrzeganie tajemnicy danych z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Goszczanowie

 

 

LP.

NAZWISKO I IMIĘ

(komu udzielany jest dostęp do danych)

CZYTELNY PODPIS

(komu udzielany jest dostęp do danych)

 

DATA

TERMIN DOSTĘPU DO DANYCH

PODPIS DYREKTORA

SZKOY

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny