Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa w Goszczanowie

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły

Utworzono dnia 01.06.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła w Goszczanowie

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

 1. Adres jednostki:
           Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie
           ul. Kaliska 5, 98-21 Goszczanów
           tel. 43 829 70 04
           e- mail:  spgoszczanow@wp.pl
 2. Nazwa stanowiska:  Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 3. Wymiar czasu pracy: 0,7 etatu (28 godziny tygodniowo)
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na okres trwania realizacji projektu (ok. 10 m-cy)
 5. Termin rozpoczęcia pracy: niezwłocznie po zrealizowaniu 50% wymaganych szkoleń

UWAGA: Warunkiem podjęcia pracy jest  zrealizowanie minimum 50% procent szkoleń. Szczegółowy Program szkoleń ASPE.

6. Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

7. Wykształcenie i wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • posiadanie aktualnych badań SANEPID,
 • dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie obciążających układ ruchowy,
 • znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

8. Wymagania dodatkowe:

 • kompetencje psychospołeczne:
  • odporność na stres i trudne sytuacje,
  • zdolność do szybkiego reagowania,
  • umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • spostrzegawczość,
  • podzielność uwagi,
  • umiejętność panowania nad emocjami,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
  • umiejętność obserwowania i słuchania,
  • otwartość na uczenie się,
  • posiadanie aparycji i empatii oraz innych cech wskazanych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • umiejętność planowania i organizowania przebiegu dnia,
  • umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym z rodzicami, specjalistami (np. psycholog, pedagog),
  • umiejętność pracy z uczniami a także z grupą uczniów,
  • umiejętność pracy zespołowej,
  • umiejętność dostosowania komunikacji do możliwości i potrzeb partnera interakcji.

9. Zakres wykonywanych zadań:

 • obecność podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 • obecność podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • obecność podczas zajęć rewalidacyjnych,
 • obecność podczas zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
 • obecność podczas przerw,
 • obecność podczas wycieczek, zielonych szkół, zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie itp.,
 • podczas uroczystości szkolnych
 • Obligatoryjnie:
  • pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,
  • pomoc w przyjmowaniu posiłków,
  • czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia),
  • wsparcie ucznia podczas zajęć w celu zwiększenia jego aktywności i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie ucznia do wysiłku, pomoc w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego, pomoc w wykonywaniu notatek,
  • podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w bezpośrednim otoczeniu ucznia, celem ułatwienia mu uczestniczenia w szkolnych aktywnościach,
  • pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości),
  • pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć opiekuńczych,
  • wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych,
  • współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami w szkole, pracownikami administracji i obsługi szkoły, pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym zakresie przygotowania potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla ucznia,
  • udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń w środowisku,
  • udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania ucznia, w szkole, we współpracy z nauczycielami.
 • Fakultatywnie:
  • czynności pielęgnacyjne,
  • komunikacja i porozumiewanie się (np. wspomagające i alternatywne metody komunikacji),
  • wsparcie ucznia z zaburzeniami zachowania lub przejawiającego zachowania trudne/ryzykowne (zapobieganie sytuacjom trudnym, dbanie o bezpieczeństwo ucznia, interwencja w przypadku sytuacji tzw. podwyższonego ryzyka),
  • wspieranie procesu adaptacji ucznia do środowiska szkolnego poprzez m.in. zapewnianie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami,
  • asystowanie ucznia w drodze do i ze szkoły.

10. Zakres odpowiedzialności:

 • monitorowanie aktywności ucznia w obszarach objętych wsparciem,
 • wspieranie ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, korzystaniu z usług kulturalnych, rekreacji,
 • obserwowanie samopoczucia ucznia w czasie sprawowania opieki, w tym zakresie funkcjonowania psychicznego ucznia,
 • asystowanie ucznia w wykonywaniu czynności, których nie może wykonać samodzielnie,
 • współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymi w szkole w zakresie udzielanej przez ASPE pomocy,
 • obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności ucznia oraz przekazywanie zebranych informacji nauczycielom szkoły,
 • udział w radach pedagogicznych zgodnie z art. 69 ust. 3a ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.),
 • ewaluacja pracy własnej, modyfikacja realizowanych zadań, w przypadku braku ich efektywności,

 

 

11. Miejsce działania ASPE:

 • w budynku szkoły (stołówka, świetlica, szatnia, korytarz, gabinet specjalistyczny, toaleta, sala lekcyjna i inne),
 • na placu zabaw/boisku szkolnym,
 • poza terenem szkoły (wyłącznie w sytuacjach związanych z działaniami szkoły, np. wycieczki).

12. Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem przebiegu kształcenia, pracy zawodowej.
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, wolontariacie (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Świadectwa pracy (kopia poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z naborem.

13. Termin i miejsce składania ofert.

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2022r. osobiście w dni robocze w godz. od 8.00 do 12.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Goszczanowie, ul. Kaliska 5, 98-215 Goszczanów - sekretariat lub pocztą na adres szkoły.
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko ASPE”
 • Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

ZATRUDNIENIE NASTĄPI POD WARUNKIEM OTRZYMANIA DOFIANSOWANIA Z PROGRAMU PILOTAŻOWEGO ,,ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ważne komunikaty

Kontakt do szkoły

Tel: 43-8297004

email: spgoszczanow@wp.pl

DYREKTOR

502989841

W-CE Dyrektor

502990564

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 23

W poprzednim tygodniu: 54

W tym miesiącu: 77

W poprzednim miesiącu: 240

Wszystkich: 29719